SK하이닉스에 대한 AI매매신호
적중률 +77.8%
누적수익률 +43.7%
현재 AI매매
신호는?
 
토론 게시판
오늘의 공매도및 대차현황
21/06/14 18:19(49.1.***.59)
조회 320 추천 1 반대 0

공매도                                                  105,499주 (평균단가 126,873원) 대차체결                                              443,357주대차상환                                              867,902주대차잔고                                         21,637,979주

현재 37명이 gregory16님을 관심회원으로 설정 하였습니다.
운영배심원 의견 ?
신고하기
다음글
하닉~40만냥으로 향하여 힘냅시다 ^^
이전글
[반도체산업] 3Q21 DRAM 가격 +8% 예상